Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY FÖR WEBBPLATSEN

 1. AllmäntCentipede Solutions (”Centipede”) tillhandahåller via www.bokforinguppsala.com (”Webbplatsen”) en elektronisk marknadsplats där fysiska och juridiska personer som är intressera av att få offert på tjänster och produkter (”Uppdragsgivare”) har möjlighet att kostnadsfritt via ett webbaserat gränssnitt lägga ut förfrågningar och bli kontaktade av ett antal leverantörer (”Tjänsten”). Centipede matchar förfrågningarna mot lämpliga näringsidkare som är registrerade användare av Tjänsten hos Centipede (”Leverantör”) varav de fem första att svara ges tillgång till Uppdragsgivares kontaktuppgifter. Leverantör har därefter, enligt de villkor som framgår av dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”), möjlighet att kontakta Uppdragsgivare med sin offert. Användarvillkoren gäller för besökare av Webbplatsen (”Besökare”) och omfattar användning av Webbplatsen och användning av information som publicerats på Webbplatsen.

  Genom att besöka Webbplatsen accepterar Användare vid var tid gällande Användarvillkor. Centipede
  förbehåller sig rätten att ändra hela eller delar av Användarvillkoren, när som helst och utan att särskilt meddelande härom gjorts allmänt tillgängligt, utöver publicering av Användarvillkoren på Webbplatsen.

 2. Tillgång till information på Webbplatsen Besökare har rätt att ta del av viss information avseende publicerade förfrågningar på Webbplatsen.
  Endast Leverantörer har möjlighet att ta del av fullständig information. Endast Uppdragsgivare har
  möjlighet att publicera förfrågningar på Webbplatsen. För Leverantör respektive Uppdragsgivare finns särskilda villkor.
 3. Innehållet på WebbplatsenInformationen på Webbplatsen är skyddad enligt 1 § och 49 § upphovsrättslagen.

  Centipede strävar efter att i möjligaste mån tillse att den information som finns tillgänglig på Webbplatsen är korrekt. Centipede lämnar emellertid inte någon garanti eller annan utfästelse om publicerad informations korrekthet eller beskaffenhet i övrigt. Besökare har inte rätt att gentemot Centipede göra gällande någon
  påföljd, inbegripet krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av fel eller påstått fel i information som publicerats på Webbplatsen.

  Centipede förhandsgranskar aldrig information som publiceras på Webbplatsen och Centipede ansvarar inte för information som Uppdragsgivare publicerar på Webbplatsen. Centipede efterhandskontrollerar publicerad information på Webbplatsen i den omfattning och i enlighet med de krav som åligger Centipede i enlighet med lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor.

 4. Användning av innehållet på WebbplatsenDet är inte tillåtet att använda publicerad information, såsom e-post, adresser, telefonnummer eller övriga kontaktuppgifter för direktreklam eller oönskad e-post.Med undantag för vad som sägs i nästa stycke är det förbjudet att utan Centipedes samtycke göra kopior – oavsett med vilken teknik det sker – av hela eller delar av innehållet på Webbplatsen. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela eller delar av innehållet på Webbplatsen tillgängligt för allmänheten genom användning av Internet eller på annat sätt. Utan samtycke från Centipede är det tillåtet att för sin egen och den närmaste familjens användning framställa en eller några få kopior av begränsade delar av innehållet på Webbplatsen.

  Förutsättningarna för att sådan kopiering ska få ske är;

  - att kopiorna inte i något sammanhang används i ett kommersiellt syfte,

  - att kopiorna inte vidarebefordras till någon utom den närstående kretsen,

  - att kopieringen inte sker i digital form (endast papperskopior får göras), och

  - att detta copyrightmeddelande bifogas kopian.

  Länkning till Webbplatsen ska ske enligt följande krav:

  - Länka direkt till relevant undersida av Webbplatsen

  - Vid länkning öppna alltid relevant undersida av Webbplatsen i ett nytt fönster. Använd så kallade hypertextlänkar. Använd inte inramade lösningar (d v s använd inte frames). Webbplatsen och
  innehållet på Webbplatsen ska alltid presenteras i ett eget fönster och aldrig inom ramen för en annan webbplats.

  - Använd länken till Webbplatsen på ett neutralt sätt.

  - Länkning får inte ske på ett sådant sätt eller i ett sådant sammanhang att Webbplatsen riskerar att missförstås eller missbrukas.

 5. Åtgärder mot otillåten användningAnvändning av Webbplatsen får inte ske på sätt som kan skada Centipede, eller kan skada Centipedes
  webbplatser, servers eller databaser. Centipede ser allvarligt på all otillåten användning av Webbplatsen samt brott mot Användarvillkoren och vidtar aktivt åtgärder mot Besökare som gör detta. Om en Besökare anser att publicerad information på Webbplatsen kan anses olämplig, kan sådan information anmälas enligt abuse-funktionen som finns tillgänglig på Webbplatsen under ”Kontakta Oss”. Den som använder Webbplatsen på otillåtet sätt är skyldig att ersätta skada som Centipede orsakas härav samt hålla Centipede skadelöst för anspråk från tredje part på grund av att Användarvillkoren inte iakttagits eller på annat sätt förfarit vårdslöst. Centipede är skyldig att snarast underrätta Besökare om krav som riktas mot Centipede med anledning otillåten användning av Webbplatsen.

  Vid upprepade överträdelser av Användarvillkoren, eller om Centipede finner skäl för det, kan Besökare stängas av eller blockeras. Vid otillåten användning kan Centipede komma att vidta rättsliga åtgärder som anses nödvändiga.

 6. Personuppgifter Besökare samtycker till att den information som Besökare aktivt eller passivt lämnar till Centipede eller andra Besökare i samband med nyttjande av Tjänsten kan komma att behandlas av Centipede, annat bolag inom Centipedes koncern eller Centipedes partners. Detta inkluderar men är inte begränsat till IP-nummer samt annan information. Centipedes behandling av personuppgifter inkluderar insamling, lagring och utlämnande till tredje man, i syfte att tillhandahålla, administrera, strukturera och kontrollera Webbplatsen.

  Centipede samarbetar med polisen och andra myndigheter och kan på begäran komma att lämna ut
  personuppgifter och information i anslutning till nyttjande av Tjänsten.

  Önskar privatperson information om vilka personuppgifter om vederbörande som Centipede behandlar
  kan begäran om sådan information skickas skriftligen till Centipedes Personuppgiftsombud, Centipede Solutions, Sareksvägen 1 167 35 Stockholm. Sådan information ska innehålla uppgifter om namn, personnummer, adress och vara undertecknad av den registrerade.

 7. Om du tycker Centipede gjort felOm Besökare tycker att Centipede på något sätt gjort fel ska kontakt tas med Centipede, Fel ska i första hand
  åtgärdas genom felavhjälpning, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Centipede. Om avhjälpande inte kan ske kan Centipede vid fel komma att ersätta styrkta och skäliga kostnader som uppkommit som en direkt följd av felet. Centipede ansvarar aldrig för fel som beror på Besökaren eller något förhållande som denne ansvarar för, och inte heller för fel som inte meddelats Centipede inom skälig tid från det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts.

  Ersättning utgår aldrig för indirekt skada såsom, t ex men inte uteslutande utebliven vinst, minskad produktion, omsättning i rörelse och hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man.

 8. Cookies på WebbplatsCentipede använder cookies för att identifiera webbläsare som unika men anonyma. Det hjälper Centipede att registrera antalet besök på Webbsidan samt ger oss statistik och information om hur många webbläsare som besöker sidan samt vad de gör. I vissa fall använder Centipede cookies även för att komma ihåg inställningar som användaren gör.

  Vad är Cookies?

  Cookies kan liknas vid små avtryck. En speciell fil, en så kallad cookie-fil sparas ner på din dator när du går in på en viss webbplats. Cookie-filen består av en liten datamängd med information om vad du gör när du besöker sidan.Informationen om vad du gjorde vid tidigare besök skickas av webbservern till din webbläsare och kan
  sedan hämtas därifrån.

  Är cookies farliga?

  Nej. Cookies är inte farliga. Cookie-filerna är vanliga textfiler och kan inte innehålla virus. Filerna är små och både Netscape och Explorer tillåter bara att en viss mängd cookies sparas i minnet. Det är alltså ingen risk att minnet blir fullt bara för att du tillåter cookies.

  Kan jag säga nej till cookies?

  Du kan stänga av cookies via säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

  Hur gör jag för att ta bort mina cookies?

  Cookies sparas som enkla textfiler och går att kasta.
  Accepterar du inte att cookies används kan du göra inställningar i din webbläsares
  säkerhetsinställningar så att du 1. inte tar emot några cookies alls eller 2. att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på din dator. Du kan också radera sparade cookies i din webbläsare. Se hjälpsidor för just din webbläsare för mer information.

  Kontakt

  Centipede Solutions
  Sareksvägen 1
  167 35 Bromma